Niezalogowany
zmień rozmiar:

Pytania i odpowiedzi

Pytania dotyczące rekrutacji prosimy kierować do Komisji rekrutacyjnych w placówkach


Pytanie 1.

Nie mogę zalogować się do systemu w celu wypełnienia wniosku?

Odpowiedź:

W pierwszym kroku w menu "Nowy wniosek" wypełniamy ankietę  wybierając "Wypełnij nowy wniosek". Na pierwszej stronie ankiety podajemy hasło, które posłuży do logowania. Przy pierwszym uruchomieniu ankiety nie logujemy się do systemu.


Pytanie 2.

Na czym będzie polegało udostępnienie „on – line” wyników rekrutacji?

Odpowiedź:

Jednym z etapów wprowadzania danych do systemu jest założenie hasła dostępowego. Hasło to w powiązaniu z numerem PESEL dziecka umożliwi w dniu ogłoszenia wyników zalogowanie się do systemu i sprawdzenie czy oraz gdzie dziecko zostało przyjęte. Logowanie umożliwi sprawdzenie wyników WYŁĄCZNIE własnego dziecka.
Oprócz sprawdzania wyników „on – line” rodzic będzie mógł udać się osobiście do placówki i tam uzyskać informację o wyniku naboru. 


Pytanie 3.

Wprowadziłem dane dziecka ale popełniłem błąd, którego obecnie (po zatwierdzeniu wniosku) nie mogę już poprawić. W jaki sposób możliwe jest zmodyfikowanie podanych przeze mnie danych w systemie?

Odpowiedź:

Należy udać się do placówki pierwszego wyboru i poprosić o skorygowanie niepoprawnych informacji. Po dokonaniu korekty wniosek powinien być ponownie wydrukowany, podpisany i złożony w placówce pierwszego wyboru.


Pytanie 4.

Co mam zrobić, jeżeli nie posiadam adresu e-maila, a chcę wypełnić "Kartę zgłoszenia" ?

Odpowiedź:

W pozycji e-mail należy wpisać dowolne słowo np."brak".
Adres e-mail służy do automatycznego przypomnienia, przez system rekrutacyjny, hasła użytkownika.
Nie zalecamy takiego rozwiązania, ponieważ w razie zapomnienia hasła rodzic nie będzie miał możliwości jego odzyskania.


Pytanie 5.

Czy w placówce drugiego wyboru będziemy mieli mniejsze szanse niż rodzice, którzy wybiorą ją jako pierwszą na liście?

Odpowiedź:

Nie ma znaczenia kolejność wpłynięcia wniosku, jak również kolejność wyboru placówki. Jeżeli dziecko nie zakwalifikuje się do placówki pierwszego wyboru, to w placówce drugiego wyboru ma takie same szanse jak dziecko, dla którego ta placówka została wybrana jako placówka pierwszego wyboru. Decyduje suma punktów uzyskanych z kryteriów MEN oraz kryteriów dodatkowych.


Pytanie 6.

Gdzie mogę znaleźć druk "Karty potwierdzenia woli zapisania dziecka"?

Odpowiedź:

Po ogłoszeniu listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych, wypełniony druk "Karty potwierdzenia woli zapisania dziecka", gotowy do podpisu przez rodzica, dostępny jest w przedszkolu do którego dziecko zostało zakwalifikowane.

Niepodpisanie w terminie "Karty potwierdzenia woli ..." traktowane będzie jako rezygnacja z miejsca i spowoduje automatyczne skreślenie dziecka z listy dzieci zakwalifikowanych do danej placówki.Pytanie 7.

Uwagi do kryteriów lokalnych - jak zinterpretować i poprawnie zaznaczyć we wniosku 

Kryterium

Liczba punktów

Uwagi

OPIS 

(1) Oboje rodzice/opiekunowie prawni lub rodzic/opiekun prawny samotnie wychowujący dziecko: pracują, wykonują pracę na podstawie umowy cywilnoprawnej, prowadzą działalność gospodarczą lub uczą się w trybie stacjonarnym.

30

Wymagane:

- zaświadczenie pracodawcy o zatrudnieniu i zgłoszeniu pracownika do ZUS-u wraz z adnotacją, że pracownik nie przebywa na urlopie macierzyńskim, rodzicielskim i wychowawczym,

- zaświadczenie szkoły/uczelni potwierdzające naukę w trybie stacjonarnym,

- oświadczenie o prowadzeniu działalności gospodarczej

Warunek musi być spełniony przez:

oboje rodziców - nie tylko jednego z nich, ponieważ składają wniosek razem

lub

samotnego rodzica, ponieważ składa wniosek sama/sam

(2) Oboje rodzice/opiekunowie prawni lub rodzic/opiekun prawny samotnie wychowujący dziecko: rozliczają/rozlicza podatek dochodowy jako mieszkańcy/mieszkaniec Mikołowa

30

Wymagana kopia pierwszej strony zeznania podatkowego opatrzonego prezentatą urzędu skarbowego, w którym zostało złożone zeznanie lub zaświadczenie urzędu skarbowego potwierdzające złożenie zeznania podatkowego lub urzędowe poświadczenie odbioru wydane przez elektroniczna skrzynkę podawczą systemu informatycznego administracji podatkowej (UPO), za ostatni zamknięty okres rozliczeniowy.

Warunek musi być spełniony przez:

oboje rodziców - nie tylko jednego z nich, ponieważ składają wniosek razem

lub

samotnego rodzica, ponieważ składa wniosek sama/sam - NIE ZAZNACZA KRYTERIUM (3)

(3) Jedno z rodziców/opiekunów prawnych dziecka rozlicza podatek dochodowy jako mieszkaniec Mikołowa

15

WYBRAĆ TYLKO W PRZYPADKU NIE WYBRANIA OPCJI (2) "Oboje rodzice/opiekunowie prawni lub rodzic/opiekun prawny samotnie wychowujący dziecko rozliczają/rozlicza podatek dochodowy jako mieszkańcy/mieszkaniec Mikołowa";

Wymagana kopia pierwszej strony zeznania podatkowego opatrzonego prezentatą urzędu skarbowego, w którym zostało złożone zeznanie lub zaświadczenie urzędu skarbowego potwierdzające złożenie zeznania podatkowego lub urzędowe poświadczenie odbioru wydane przez elektroniczna skrzynkę podawczą systemu teleinformatycznego administracji podatkowej (UPO), za ostatni zamknięty okres rozliczeniowy.

Dotyczy pary rodzicóww której tylko jedna osoba rozlicza podatek dochodowy jako mieszkaniec Mikołowa  WYBRAĆ TYLKO W PRZYPADKU NIE WYBRANIA KRYTERIUM (2)


Samotny rodzic rozliczający podatek dochodowy jako mieszkaniec Mikołowa zaznacza kryterium w punkcie (2)

(4) Dziecko, którego rodzice / opiekunowie prawni wskazali we wniosku dane przedszkole jako przedszkole pierwszego wyboru 

10

- zapis we wniosku rekrutacyjnym 

 

Dotyczy wszystkich
- zaznaczyć TAK
-
punkty doliczane są tylko w przedszkolu pierwszego wyboru

(5) Rodzeństwo dziecka uczęszcza już do tego przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej lub rodzeństwo dziecka uczestniczy w postępowaniu rekrutacyjnym do tego przedszkola 

10

Wymagane oświadczenie rodziców lub złożona deklaracja kontynuacji 

 

Nie zaznaczamy, gdy starsze dziecko, które uczęszcza do wybranego  przedszkola (1, 2 lub 3 wyboru):

- nie ma złożonej deklaracji kontynuacji 

- jest 6-latkiem bez ważnego w okresie rekrutacji odroczenia

- od 1 września rozpocznie naukę w szkole

(6) Dziecko uczęszczające do Żłobka Miejskiego w Mikołowie lub dziecko na które przyznana jest dotacja z budżetu Gminy Mikołów uczęszczające do żłobka lub klubu dziecięcego 

5

Wymagane 

- w przypadku uczęszczania do Żłobka Miejskiego - zaświadczenie o uczęszczaniu dziecka do Żłobka, 

- w przypadku uczęszczania dziecka do pozostałych placówek zaświadczenie o uczęszczaniu dziecka do placówki oraz spełnienia kryterium dotacji, 

brak uwag - 

wymagane odpowiednie  zaświadczenie

Przypominamy, że komisja rekrutacyjna, na etapie weryfikacji może skorygować liczbę przysługujących kandydatowi punktów, w każdym przypadku gdy nie zostaną złożone wymagane dowody lub wybrano kryteria niezgodnie z dowodami dołączonymi do wniosku.

 
Rekrutacja ID: 137; Wersja: 24.100.1.17 Harmonogram ID: 726;