Niezalogowany
zmień rozmiar:

Kryteria rekrutacji

Kryteria na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Mikołów oraz wykaz dokumentów potwierdzających ich spełnienie

1.

Dziecko zamieszkałe na terenie gminy Mikołów

Na podstawie wniosku o przyjęcie dziecka do przedszkola

2.

Dziecko 6 letnie realizujące roczne przygotowanie przedszkolne (art. 31 ust. 4 ustawy z dn.14 grudnia 2016r. Prawo Oświatowe (Dz. U. z 2017r. poz .59)

Na podstawie wniosku o przyjęcie dziecka do przedszkola

3.

 

Dziecko z rodziny wielodzietnej

 

Oświadczenie - art. 131 ust. 2 pkt 1 Ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017r. poz. 59 w rozumieniu art. 4 pkt 42 w/w Ustawy)

4.

Dziecko z orzeczoną niepełnosprawnością

Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane bez względu na niepełnosprawność, orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27.08.1997 o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011r. Nr 127, poz. 721, z póżn. zm.) w postaci kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez rodziców/ opiekunów prawnych dziecka

5.

Dziecko jednego lub obojga rodziców/opiekunów niepełnosprawnych, wobec których orzeczono znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności, bądź całkowitą niezdolność do pracy oraz niezdolność do samodzielnej egzystencji na podstawie odrębnych przepisów

6.

Dziecko, którego rodzeństwo ma orzeczoną niepełnosprawność lub znaczny bądź umiarkowany stopień niepełnosprawności (powyżej 16 roku życia)

7.

Dziecko osoby (matki lub ojca) samotnie wychowującej

Prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu (w postaci kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez rodzica/opiekuna prawnego dziecka oraz oświadczenie  o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem art. 131 ust. 2 pkt 6 Ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017r. poz. 59  w rozumieniu art. 4 pkt 43  w/w Ustawy)

8.

Dziecko objęte pieczą zastępczą

Dokument poświadczający objęcie dziecka  pieczą zastępczą zgodnie z ustawą z dnia 09.06.2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2013r. poz.135, z 2012r. poz. 1519 oraz z 2013r. poz. 154 i 866) w postaci kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez rodziców/opiekunów prawnych dziecka

Kryteria na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Mikołów oraz odpowiadające im liczby punktów (na podstawie uchwał Rady Miejskiej Mikołowa: NR XXXI/634/2017 oraz NR XXXIX/749/2018)

1.

Rodzice/opiekunowie prawni lub rodzic/opiekun prawny samotnie wychowujący dziecko pracują, prowadzą działalność gospodarczą lub uczą się w trybie stacjonarnym.

Oświadczenie

20 pkt.

1A.

Przynajmniej jeden z rodziców/opiekunów dziecka rozlicza podatek dochodowy jako mieszkaniec Mikołowa

Kopie pierwszej strony zeznania podatkowego opatrzonego prezentatą urzędu skarbowego, w którym zostało złożone zeznanie, lub zaświadczenie urzędu skarbowego potwierdzające złożenie zeznania podatkowego lub urzędowe poświadczenie odbioru wydane przez elektroniczną skrzynkę podawczą systemu teleinformatycznego administracji podatkowej (UPO)

15 pkt.

2.

Rodzeństwo kandydata uczęszcza do tego przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej.

Oświadczenie

10 pkt.

 

Rekrutacja ID: 133; Wersja: 20.165.311.2239 Harmonogram ID: 659;